วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

หน้าที่และอำนาจของหัวหน้าทีม

1. หัวหน้าทีม คือผู้เล่นที่เป็นตัวแทนของทีมในสนามอาจจะติดต่อสื่อสารกับผู้ตัดสินระหว่างเกมการแข่งขันเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
ซึ่งจะต้องกระทำด้วยความสุภาพ และเฉพาะเมื่อบอลตายและนาฬิกาแข่งขันหยุดเดินเท่านั้น

2. เมื่อหัวหน้าทีมออกจากสนาม
ด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้ฝึกสอนจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบถึงหมายเลขผู้เล่นซึ่งเป็นหัวหน้าทีมแทนในสนามระหว่างที่หัวหน้าทีม
คนเดิมไม่อยู่ในสนาม

3. หัวหน้าทีมอาจจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนได้

4. หัวหน้าทีมจะต้องกำหนดตัวผู้โยนโทษในสถานการณ์การโยนโทษของทีมในทุกกรณีที่ไม่ได้ระบุตัวผู้โยนโทษตามกติกา

5. หัวหน้าทีมจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีภายหลังสิ้นสุดเกมการแข่งขันว่า
ทีมของตนเองต้องการประท้วงผลการแข่งขันโดยลงนามชื่อในใบบันทึกคะแนนที่ช่องว่างคำว่าลายมือชื่อของหัวหน้าทีมในกรณี
ประท้วง

หน้าที่ของผู้จับเวลา 24 นาที

จับเวลา 24 วินาที ต้องจัดเตรียมเครื่องจับเวลา 24 วินาทีและดำเนินการดังต่อไปนี้
1 เริ่มเดินหรือเดินต่อ ทันทีที่ผู้เล่นครอบครองบอลดีในสนาม

2 หยุดและเริ่มใหม่ 24 วินาที จะไม่แสดงตัวเลขให้เห็น
- ผู้ตัดสินเป่านกหวีดสำหรับการฟาล์ว การเล่นลูกกระโดดหรือการทำผิดระเบียบ แต่ไม่ใช่บอลออกนอกสนาม
เมื่อทีมครอบครองบอลเดิมเป็นฝ่ายส่งบอลเข้าเล่น
- การยิงประตู เมื่อลูกบอลลงห่วงตาข่าย
- การยิงประตูเมื่อลูกบอลถูกห่วง
- เกมการแข่งขันหยุดเพราะการกระทำหน้าที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นการกระทำของฝ่ายตรงข้ามกับทีมครอบครองบอล

3 .   24 วินาที เริ่มใหม่ และเดินต่อ ทันทีที่ฝ่ายตรงข้ามครอบครองบอลดีในสนาม การถูกลูกบอลโดยฝ่ายตรงข้าม
จะไม่เริ่ม 24 วินาทีใหม่ ถ้าทีมเดิมยังครอบครองบอลอยู่

4      24 วินาที หยุดแต่ไม่เริ่มใหม่ เมื่อทีมเดินก่อนหน้านี้ ครอบครองบอลอยู่ได้ส่งบอลเข้าเล่น ซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งต่อไปนี้
- ลูกบอลออกนอกสนาม
- ฟาล์วคู่
- เกมการแข่งขันหยุดเพื่อชี้แจงเหตุผล ซึ่งเป็นผล ซึ่งเป็นผลทำให้ทีมเดิมครอบครองบอล

5 หยุดและไม่แสดงให้เห็น เช่น ไม่แสดงตัวเลข 24 วินาที ให้เห็นเมื่อทีมครองบอลและเวลาการแข่งขันเหลือน้อยกว่า 24 วินาที
ในแต่ละช่วงการเล่น หรือช่วงต่อเวลาพิเศษ

หน้าที่ของผู้จับเวลาแข่งขัน

1 ผู้จับเวลาแข่งขันต้องจัดเตรียมนาฬิกาแข่งขันและนาฬิกาจับเวลา และต้อง
- บันทึกเวลาในการแข่งขันและเวลาที่หยุดไว้ภายใต้เงื่อนไขของกติกา
- แจ้งให้ทีมและผู้ตัดสินทราบเกี่ยวกับเวลา 3 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันในช่วงการเล่นที่ 1 และช่วงการเล่นที่ 3
- เริ่มจับเวลานอกและให้สัญญาณเสียง เมื่อเวลาผ่านไป 50 วินาทีของการให้เวลานอก
- รับรองสัญญาณเสียงซึ่งต้องดังมากพอ และดังอย่างอัตโนมัติเมื่อเวลาการแข่งขันสิ้นสุดลง สำหรับช่วงการเล่นหรือช่วงต่อเวลาพิเศษ
ถ้าสัญญาณเสียงของผู้จับเวลาแข่งขันเกิดขัดข้องหรือไม่ดังพอ ผู้จับเวลาแข่งขันจะต้องใช้วิธีการใดก็ได้แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันที
สัญญาณเสียงของผู้จับเวลาแข่งขันเป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดบอลตาย และนาฬิกาแข่งขันหยุดเดิน แต่อย่างไรก็ตาม
สัญญาณเสียงของผู้จับเวลาแข่งขันไม่ทำให้เกิดบอลตาย เมื่อลูกบอลลอยอยู่ในอากาศจากการยิงประตูหรือการโยนโทษ

2 นาฬิกาแข่งขันจะเริ่มเดิน เมื่อ
- ระหว่างการเล่นลูกกระโดด เมื่อลูกบอลถูกปัดอย่างถูกต้องโดยผู้เล่นถูกกระโดด
- หลังจากการโยนโทษไม่เป็นผลและลูกบอลกลายเป็นบอลดี เมื่อลูกบอลถูกผู้เล่นในสนาม
- ระหว่างการส่งบอลเข้าเล่นเมื่อลูกบอลถูกผู้เล่นในสนาม

3 นาฬิกาแข่งขันจะหยุดเดิน เมื่อ
- เวลาการเล่นสิ้นสุดสำหรับช่วงการเล่นหรือช่วงต่อเวลาพิเศษ
- ผู้ตัดสินเป่านกหวีดในขณะที่เป็นบอลดี
- สัญญาณเสียงเครื่องจับเวลา 24 วินาที ดังขึ้นในขณะที่เป็นบอลดี
- การยิงประตูเป็นผล ทีมที่เสียคะแนนร้องขอเวลานอก
- การยิงประตูเป็นผลในช่วง 2 นาทีสุดท้ายของช่วงการเล่นที่ 4 และช่วงต่อเวลาพิเศษ

หน้าที่ผู้บันทึกคะแนนและผู้ช่วยผู้บันทึกคะแนน

1 ผู้บันทึกคะแนน จะบันทึกในใบบันทึกคะแนน ดังต่อไปนี้ ( 5 คนแรก) และผู้เล่นสำรองทั้งหมดซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน
เมื่อมีการละเมิดกติกาเกี่ยวกับผู้เล่น 5 คนแรก ซึ่งเริ่มเกมการแข่งขัน การเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนหมายเลขของผู้เล่น
ผู้บันทึกคะแนนจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินที่อยู่ใกล้ทราบทันทีหลักจากการละเมิดนั้นถูกค้นพบ
- บันทึกผลของคะแนนตามลำดับเหตุการณ์ และบันทึกการยิงประตูและการโยนโทษ
- บันทึกการฟาล์วบุคคลและฟาล์วเทคนิคของผู้เล่นแต่ละคน ผู้บันทึกจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีเมื่อมีผู้เล่นฟาล์วครั้งที่ 5
โดยในทำนองเดียวกันจะต้องบันทึกฟาล์วเทคนิคผู้ฝึกสอนแต่ละคนและต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบทันทีเมื่อผู้ฝึกสอนต้องออกจาก
การแข่งขัน

2 ผู้บันทึกคะแนน ต้องปฏิบัติดังนี้
- แจ้งให้ผู้ตัดสินทราบเมื่อมีการขอเวลานอกในโอกาสที่เหมาะสมเมื่อทีมร้องขอเวลานอก บันทึกเวลานอกและแจ้งให้ผู้ฝึกสอนทราบ
โดยผ่านผู้ตัดสิน เมื่อผู้ฝึกสอนมีเวลานอกเหลืออยู่ในช่วงการเล่นนั้น
- แสดงจำนวนครั้งการกระทำฟาล์วของผู้เล่นแต่ละคนแสดงที่ริมโต๊ะของผู้บันทึกคะแนนด้านใกล้กับที่นั่งของทีมในขณะเป็นบอลดี
เป็นการกระทำฟาล์วครั้งที่ 4 ของทีม ไม่ว่าจะเป็นฟาล์วบุคคลหรือฟาล์วเทคนิคซึ่งกระทำโดยผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของทีมในช่วง
การเล่นนั้น
- เปลี่ยนตัวผู้เล่นให้ถูกต้อง
- ให้สัญญาณเสียงเฉพาะเมื่อเกิดบอลตายและก่อนที่จะกลับเป็นบอลดีอีกครั้ง สัญญาณเสียงของผู้บันทึกคะแนนต้องไม่ทำให้นาฬิกา
แข่งขันหยุดเดิน หรือเกมการแข่งขันหยุดซึ่งไม่เป็นสาเหตุให้เกิดบอลตาย

3 ผู้ช่วยผู้บันทึกคะแนน ต้องควบคุมป้ายคะแนน และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บันทึกคะแนน ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างป้ายคะแนน
กับผู้บันทึกคะแนน ซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้บันทึกคะแนนต้องยึดใบบันทึกคะแนนเป็นหลัก และต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกัน

4 สิ่งต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่บันทึกคะแนนตามลำดับลงไปในบันทึกคะแนน
- ยิงประตูได้ 3 คะแนน แต่บันทึก 2 คะแนน
- ยิงประตูได้ 2 คะแนน แต่บันทึกเพิ่มเป็น 3 คะแนน
คะแนนจะต้องรอจนกว่าเกิดบอลตายครั้งแรกก่อนจึงให้สัญญาณเสียงแจ้งผู้ตัดสินทราบเพื่อสั่งหยุดเกมการแข่งขัน ถ้าค้นพบ
ข้อผิดพลาดหลังสัญญาณเสียงของนาฬิกาแข่งขันสัญญาณการสิ้นสุดการแข่งขัน ใบบันทึกคะแนนจะต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ตัดสิน
ก่อนผู้ตัดสินจะลงลายมือชื่อในใบบันทึกคะแนนผู้ตัดสินต้องแก้ไขข้อผิดพลาด และถ้าเป็นไปได้ก็แก้ไขผลการแข่งขันตามด้วย
ถ้าหากเกิดการผิดพลาดจริง ถ้าค้นพบข้อผิดพลาดหลังจากใบบันทึกคะแนนถูกลงลายมือชื่อโดยผู้ตัดสินแล้ว ข้อผิดพลาดไม่อาจ
แก้ไขได้ ผู้ตัดสินต้องส่งรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อฝ่ายจัดการแข่งขัน

การบาดเจ็บของผู้ตัดสิน

ถ้าผู้ตัดสินบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ภายใน 10 นาทีของเหตุการณ์นั้น
การแข่งขันจะเริ่มต่อไปด้วยผู้ตัดสินที่เหลือเพียงคนเดียว จนกว่าจะสิ้นสุดเกมการแข่งขัน นอกเสียจากว่าเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินแทน
ผู้ตัดสินที่บาดเจ็บ ภายหลังได้ปรึกษากับกรรมการเทคนิค ซึ่งผู้ตัดสินที่เหลือจะเป็นผู้ตัดสินใจในการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสิน

น้าที่ของผู้ตัดสินมีการละเมิดกติกา

1.     คำจำความ (Definitions)
        การทำผิดระเบียบหรือฟาล์วทั้งหมดที่กระทำโดยผู้เล่น ผู้เล่นสำรอง ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือผู้ติดตามทีม เป็นการละเมิดกติกา

2 .     วิธีการปฏิบัติ (Procedure)

3.    เมื่อมีการกระทำผิดระเบียบ (Violation) หรือ การฟาล์ว (Foul) ผู้ตัดสินจะเป่านกหวีด และในเวลาเดียวกันให้สัญญาณหยุด
       เวลาการแข่งขัน ซึ่งทำให้เกิดบอลตาย (ดูคู่มือผู้ตัดสินในหัวข้อสัญญาณและวิธีปฏิบัติ)

4.   ผู้ตัดสินต้องไม่เป่านกหวีดหลังจากการโยนโทษหรือการยิงประตูเป็นผล หรือเมื่อเป็นบอลดี

5.    ภายหลังการฟาล์วหรือเกิดการเล่นลูกกระโดดผู้ตัดสินจะต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในสนามกันเสมอ

6.     สำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ถ้าจำเป็นต้องสื่อสารกันด้วยคำพูด เพื่อให้สิ่งที่ตัดใจไปนั้นชัดเจนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ

เวลาและขอบเขตการตัดสินของผู้ตัดสิน

1 ผู้ตัดสินมีอำนาจในการตัดสินสำหรับการลงละเมิดกติกาทั้งภายในและภายนอกสนาม ซึ่งประกอบด้วยโต๊ะผู้บันทึกคะแนน
   ที่นั่งของทีมและพื้นที่ด้านหลังเส้น

2  อำนาจของผู้ตัดสิน จะเริ่มเมื่อผู้ตัดสินมาถึงสนาม ซึ่งจะเป็นเวลา 20 นาที ก่อนการแข่งจะเริ่มตามกำหนดเวลาและสิ้นสุดเกม
     การแข่งขันซึ่งรับรองการแข่งขันโดยผู้ตัดสินลงลายมือชื่อในใบบันทึกคะแนน ทำให้เวลาการแข่งขันสิ้นสุดการดำเนินการ
     ของผู้ตัดสินและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเกมการแข่งขันนั้นสิ้นสุดลงด้วย

3  พฤติกรรมที่ผิดวิสัยนักกีฬาของผู้เล่น ผู้ฝึกสอนผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือผู้ติดตามทีม ที่เกิดขึ้นก่อน 20 นาที ก่อนการแข่งขันจะเริ่มตาม
    กำหนดเวลา หรือสิ้นสุดเกมการแข่งขันแล้ว การยอมรับสัญลักษณ์ต่าง ๆ ผู้ตัดสินต้องบันทึกใบบันทึกคะแนนก่อนสัญญาณเสียงเริ่ม
    การแข่งขัน กรรมการเทคนิคหรือผู้ตัดสินต้องส่งรายงานอย่างละเอียดให้กับฝ่ายจัดการแข่งขันต่อไป

4 การประท้วงโดยคนใดคนหนึ่งของทีม กรรมการเทคนิคหรือผู้ตัดสินดำเนินการรายงานเหตุการณ์ถึงฝ่ายจัดการแข่งขันภายใน
    1 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดเวลาการเล่นของเกมการแข่งขันนั้น

5 ถ้าจำเป็นต้องต่อเวลาพิเศษ ซึ่งเป็นผลมาจากการโยนโทษของการกระทำฟาล์ว ก่อนหรือเวลาใกล้เคียงกับสิ้นสุดเวลาการเล่นของช่วง
     การเล่นที่ 4 หรือช่วงต่อเวลาพิเศษในขณะนั้นการกระทำฟาล์วทั้งหมดเป็นการกระทำฟาล์วหลังเสียงสัญญาณ การสิ้นสุดเวลา
     การแข่งขันก่อนการโยนจะต้องไตร่ตรองถึงผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำฟาล์วระหว่างช่วงพักการแข่งขันและลงโทษให้ ้สอดคล้องกัน

6 ไม่มีผู้ตัดสินคนใดที่จะมีอำนาจยกเลิกหรือสอบถามการตัดสินที่กระทำโดยผู้ตัดสินอีกคนภายใต้เงื่อนไขกำหนดไว้ในกติกา

หน้าที่และอำนาจของผู้ตัด

ผู้ตัดสินจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ :

1.ต้องตรวจสอบและรับรองอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ระหว่างการแข่งขัน

2 ต้องกำหนดนาฬิกาแข่งขัน เครื่องจับเวลา 24 วินาที นาฬิกาจับเวลา และยอมรับเจ้าหน้าที่โต๊ะทุกคนด้วย

3 ต้องไม่อนุญาตให้ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสวมใส่อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บ

4 ดำเนินการเล่นลูกกระโดดที่วงกลมกลางสนามในการเริ่มการแข่งขัน ช่วงการเล่นที่ 1 ช่วงการเล่นที่ 3 และช่วงต่อเวลาพิเศษ

5 มีอำนาจสั่งหยุดเกมการแข่งขันได้เมื่อเห็นว่ามีสถานการณ์อันควรแก่เหตุเกิดขึ้น

6 มีอำนาจตัดสินใจปรับให้ทีมแพ้ในเกมการแข่งขันนั้นถ้าทีมปฎิเสธการแข่งขันหลังจากสั่งให้ทีมแสดงการกระทำการขัดขวาง
ไม่ให้เริ่มการแข่งขัน

7 ต้องตรวจใบบันทึกคะแนนอย่างละเอียด เมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขันสำหรับช่วงขันสำหรับช่วงการเล่นที่ 2 ช่วงการเล่นที่ 4
และช่วงต่อเวลาพิเศษ (ถ้ามี)หรือเวลาใดก็ได้ที่จำเป็นต้องรับรองคะแนน

8 ต้องตัดสินใจครั้งสุดท้ายไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ถ้าจำเป็นหรือเมื่อผู้ตัดสินไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ อาจจะปรึกษากับผู้ช่วยผู้ตัดสิน
กรรมการเทคนิค และ/หรือเจ้าหน้าที่โต๊ะ

9 มีอำนาจตัดสินใจเหตุการณ์ ใด ๆ ก็ได้ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกติกา

ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่โต๊ะ และกรรมการเทคนิค

1 ผู้ตัดสิน (Officials) จะมีผู้ตัดสิน (Referee) และผู้ช่วยตัดสิน (Umpire) มีผู้ช่วยเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะและกรรมการเทคนิคสิ่งที่เพิ่มในปัจจุบันนี้คือ ถ้าเป็นการแข่งขันของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ
คณะกรรมการโซน หรือสมาคมแห่งประเทศ เป็นผู้ที่มีอำนาจประยุกต์ใช้ระบบผู้ตัดสิน 3 คน นั่นคือ ผู้ตัดสิน 1 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน
2 คน
2 เจ้าหน้าที่โต๊ะ (Table officials) จะมีผู้บันทึกคะแนนผู้ช่วยผู้บันทึกคะแนน ผู้จับเวลาแข่งขัน และผู้จับเวลา 24 วินาที

3 กรรมการเทคนิค (Commissioner) อาจร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ซึ่งนั่งอยู่ระหว่างผู้บันทึกคะแนนกับผู้จับเวลาแข่งขันมีหน้าที่ระหว่างเกมการแข่งขัน คือคอยชี้แนะเกี่ยวกับงานของเจ้าหน้าที่โต๊ะ
รวมถึงผู้ตัดสินและผู้ช่วยสินผู้ตัดสิน เพื่อให้เกมการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

4 เป็นการสุดวิสัยที่จะกำหนดว่าผู้ตัดสินของแต่ละเกมการแข่งขันจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรที่ส่งทีม
เข้าร่วมแข่งขันในสนาม

5 ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่โต๊ะ หรือกรรมการเทคนิค จะควบคุมดูแลเกมการแข่งขันให้สอดคล้องกับกติกา ไม่มีอำนาจใด ๆ
ที่จะตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงกติกา

6 ชุดแต่งกายของผู้ตัดสิน ประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตสีเทากางเกงขายาวสีดำ รองเท้าบาสเกตบอลสีดำ และถุงเท่าสีดำ

7 สำหรับการแข่งขันระดับสำคัญของสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ เจ้าหน้าที่โต๊ะควรจะแต่งกายให้เป็นแบบเดียวกัน

กติกา บาสเกตบอล

ข้อ 2 ขนาดสนามและขนาดของเส้น (Court and line dimensions)

2.1 สนามแข่งขัน (Playing Court)
สนามต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นผิวเรียบ แข็งปราศจากสิ่งกีดขวางที่ทำให้เกิดความล่าช้าสำหรับการแข่งขันซึ่งจัด
โดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ ขนาดสนามที่จะสร้างขึ้นใหม่ต้องยาว 28 เมตรและกว้าง 15 เมตร โดยวัดจากขอบใน
ของเส้นเขตสนาม สำหรับการแข่งขันอื่นทั้งหมดที่สหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติรับรอง เช่น สหพันธ์ระดับโซน หรือสมาคม
แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเห็นชอบให้ใช้สนามขนาดเล็กสุดในการแข่งขันได้ คือ ยาว 26 เมตรและกว้าง 14 เมตร
2.2 เพดาน (Ceiling)
ความสูงของเพดานหรือสิ่งกีดขวางต้องไม่ต่ำกว่า 7 เมตร

2.3 แสงสว่าง (Lighthing)
พื้นผิวของสนามควรจะเหมือนกันและมีแสงสว่างเพียงพอ แสงสว่างต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นของ
ผู้เล่นและของผู้ตัดสิน
2.4 เส้น (Lines)
เส้นทุกเส้นต้องเป็นสีเดียวกัน (ควรเป็นสีขาว) กว้าง 5 เซนติเมตร และมองเห็นได้อย่างชัดเจน

2.4.1 เส้นหลังและเส้นข้าง (End lines and side-lines)
สนามจะต้องถูกจำกัดโดยเส้นหลัง 2 เส้น (ด้านกว้างของสนาม) และเส้นข้าง 2 เส้น (ด้านยาวของสนาม) เส้นไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสนาม สนามต้องอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง รวมถึงที่นั่งของทีมอย่างน้อย 2 เมตร

2.4.2 เส้นกลาง (Center line)
เส้นกลาง ต้องเขียนเส้นให้ขนานกับเส้นหลังที่จุดกึ่งกลางของเส้นข้างต้องมีส่วนยื่นออกไป 15 เซนติเมตร จากเส้นข้างแต่ละด้าน

2.4.3 เส้นโยนโทษ (Free-throw lines) พื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที (Restricted areas) และเขตโยนโทษ (Free-throw lanes)
เส้นโยนโทษ ต้องเขียนเส้นให้ขนานกับเส้นหลังแต่ละด้าน ห่างจากขอบในของเส้นหลัง 5.80 เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร
จุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษที่สมมุติขึ้นเป็นแนวเดียวกับจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทั้ง 2 เส้น พื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที ต้องเป็นพื้นที่
ในสนามที่กำหนดโดยเส้นหลัง เส้นโยนโทษ และเส้นซึ่งเริ่มต้นจากเส้นหลังห่าง 3 เมตร จากจุดกึ่งกลางของเส้นหลังและขอบนอก
ของเส้นโยนโทษ เส้นจะแยกออกจากเส้นหลัง เส้นเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที ภายในของพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที
ีอาจจะทาสีก็ได้แต่ต้องเป็นสีเดียวกับสีที่ทาวงกลมกลางสนาม เขตโยนโทษเป็นพื้นที่ที่ต่อออกจากพื้นที่เขตกำหนด 3 นาที
เข้าไปในสนามโดยขีดเส้นเป็นครึ่งวงกลมรัศมี 1.80 เมตร ใช้จุด กึ่งกลางของเส้นโยนโทษเป็นจุดศูนย์กลาง เขตช่องยืนตามแนว
เขตโยนโทษ เป็นช่องที่ให้ผู้เล่นยืนระหว่างการโยนโทษ จะต้องเขียนเส้นลักษณะ

2.4.4 วงกลมกลาง (Center circle)
วงกลมกลางต้องเขียนไว้กลางสนามรัศมี 1.80 เมตร โดยวัดจากขอบนอกของเส้นรอบวง ถ้าทาสีภายในพื้นที่วงกลมต้องเป็น
สีเดียวกับสีที่ทาพื้นที่เขตกำหนด 3 วินาที

2.4.5 พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนน (Three-point field goal area)
พื้นที่ยิงประตู 3 คะแนนของทีมจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดของสนามยกเว้นพื้นที่ที่ใกล้ห่วงประตูฝ่ายตรงข้ามซึ่งถูกจำกัดโดยสิ่งต่อไปนี้
- เส้นขนาน 2 เส้น จากเส้นหลังไปถึงปลายเส้นโค้งครึ่งวงกลมรัศมี 6.25 เมตร จากจุดนี้ตั้งฉากกับจุดศูนย์กลางของห่วงประตู
ของฝ่ายตรงข้าม ระยะห่างถึงขอบในของจุดกึ่งกลางเส้นหลัง 1.575 เมตร
- รูปครึ่งวงกลมมีรัศมี 6.25 เมตร จากจุดศูนย์กลางถึงขอบนอก (ซึ่งเป็นจุดเดียวกัน) ลากไปต่อกับเส้นขนาน

2.4.6 พื้นที่เขตที่นั่งของทีม (Team bench areas)
พื้นที่เขตที่นั่งของทีมต้องอยู่นอกสนามด้านเดียวกับโต๊ะบันทึกคะแนน ที่นั่งของทีมเป็นดังต่อไปนี้
-แต่ละพื้นที่เขตที่นั่งของทีมจะถูกกำหนดโดยเส้นที่ต่อออกจากเส้นหลัง ยาวอย่างน้อย 2 เมตร และอีกเส้นหนึ่งยาวไม่น้อยกว่า
2 เมตร ห่างจากเส้นสนาม 5 เมตร

2.5 ตำแหน่งของโต๊ะเจ้าหน้าที่และที่นั่ง/เก้าอี้เปลี่ยนตัวผู้เล่น
การจัดที่นั่งของทีม และที่นั่ง/เก้าอี้เปลี่ยนตัวผู้เล่น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขันทุกครั้งที่จัดโดยสหพันธ์บาสเกตบอล
นานาชาติ และได้แนะนำให้กระทำสำหรับการแข่งขันอื่น ๆ ด้วย

กติกา บาสเกตบอล

ข้อ 1 คำจำกัดความ (Definitions) และลักษณะการเล่นบาสเกตบอล

1.1 เกมการแข่งขันขันบาสเกตบอล (Basketball game)
บาสเกตบอลเป็นการเล่นที่ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ทีม แต่ละทีมมีผู้เล่น 5 คน จุดมุ่งหมายของแต่ละทีมคือ ทำคะแนนโดย
การโยนลูกบอลให้ลงห่วงประตูของฝ่ายตรงข้าม และป้องกันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ครอบครองบอลหรือทำคะแนน

1.2 ห่วงประตูฝ่ายตนเอง/ฝ่ายตรงข้าม (Basket : own/opponents’)
ฝ่ายรุกทำคะแนนโดยนำลูกบอลโยนให้ลงห่วงประตูของฝ่ายตรงข้ามและป้องกันห่วงประตูของฝ่ายตนเอง

1.3 การเคลื่อนที่ของลูกบอล (Ball movement)
ลูกบอลอาจจะถูกส่ง โยน ปัด กลิ้ง หรือเลี้ยงในทิศทางใด ๆ ก็ได้ ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในกติกา

1.4 ผู้ชนะของเกมการแข่งกัน (Winner of a game)
เมื่อสิ้นสุดเวลาการแข่งขันของช่วงการเล่นที่ 4 หรือถ้าจำเป็นต้องต่อเวลาพิเศษ
ทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ
ในเกมการแข่งขัน